Zastrzeżenia prawne

Regulamin

korzystania ze strony www.geze.pl

I. Informacje o stronie.

1. Właścicielem strony www.geze.pl, (dalej Strona) jest GEZE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 21, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000131822, NIP 118-129-52-92, REGON 012855399, dalej zwana „GEZE Polska” .

II. Zasady korzystania ze Strony.

 1. Każda osoba, która przystępuje do korzystania ze Strony (Użytkownik) tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu (Regulamin).
 2. Strona zawiera informacje na temat firmy GEZE Polska Sp. z o.o. oraz jej produktów.
 3. Informacje i materiały zawarte na Stronie pochodzą od GEZE Polska.
 4. GEZE Polska zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Strony.
 5. GEZE Polska udostępniając  informacje  dostępne  na Stronie  nie ma wpływu na decyzje podejmowane przez Użytkownika.
 6. Korzystanie ze Strony podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
 7. W przypadku otrzymania uzasadnionych wiadomości, iż w na Stronie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, GEZE Polska podejmie odpowiednie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności podstawą do podjęcia takich działań jest uprawdopodobnienie takich okoliczności w znacznym stopniu albo prawomocny wyrok właściwego Sądu.
 8. GEZE Polska nie jest zobowiązana do przechowywania kopii zapasowych zawierających jakiekolwiek materiały przesłane bądź opublikowane na Stronie, za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych.
 9. GEZE Polska ma prawo korygować zawartość Strony oraz dokonywać zmian w publikowanych informacjach w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkowników.
 10. Korzystanie z niniejszej  Strona nie oznacza zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a GEZE Polska.

III. Odpowiedzialność.

 1. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw GEZE Polska, a związane z zachowaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.
 2. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z postanowień regulaminu zasad przez Użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody GEZE Polska na zasadach ogólnych.
 3. GEZE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek informacji zawartych na stronach innych podmiotów do których, korzystając ze Strony może przejść Użytkownik.
 4. GEZE Polska nie ponosi odpowiedzialności za treści rozpowszechniane przez Użytkowników lub inne osoby w jakimkolwiek miejscu na Stronie, jak i za działania Użytkowników przy korzystaniu ze Strony, naruszające prawa autorskie lub jakiekolwiek prawa osób trzecich.
 5. GEZE Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Strony spowodowane okolicznościami zewnętrznymi oraz pozostającymi poza wpływem GEZE Polska.
 6. Ze względu na techniczne ograniczenia GEZE Polska nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. GEZE Polska dąży aby  przeglądanie Strony odbywało się bez przerw, wad technicznych oraz do tego aby  Użytkownik miał możliwość uzyskania tej informacji ę, której szukał.
 7. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu GEZE Polska odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji wyłącznie na zasadzie winy.
 8. GEZE Polska dołoży wszelkich starań, aby jakakolwiek transmisja danych za pomocą Internetu byłą bezpieczna tzn. aby przesyłane informacje zostały przesłane z zachowaniem tajemnicy, całości i kompletności przesyłanych danych niemniej nie gwarantuje, że transmisja taka będzie bezpieczna.
 9. GEZE Polska nie gwarantuje bezpieczeństwa informacjom przesyłanym przez Użytkownika. Dlatego wszelkie takie transmisje są realizowane na własne ryzyko Użytkownika.

IV. Prawa autorskie.

 1. Zarówno układ treści zawarty na Stronie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich.
 2. Zawartość Strony może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Wykorzystanie do innych celów, a w szczególności - komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony GEZE Polska i w ramach przeznaczenia określonego przez GEZE Polska.
 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w materiałach pobieranych ze Strony jest zabronione
 4. Powielanie przez Użytkownika informacji zawartych na stronie, w tym zdjęć, filmów itp. jest dozwolone jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody od GEZE Polska. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z GEZE Polska Sp. z o.o. W przypadku używania logo GEZE Polska (również po uprzednim uzyskaniu zgody od GEZE Polska) obowiązkowe jest stosowanie się do wytycznych zawartych w zakładce „Logo GEZE”.
 5. Korzystanie z materiałów opublikowanych na Stronie w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w inny sposób, w całości lub w części, odbywać się może jedynie na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.
 6. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe, które występują na Stronie, podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

V. Dane osobowe.

 1. Przez wypełnienie formularzy z danymi teleadresowymi znajdujących się na Stronie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez GEZE Polska swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm), do celów związanych z przesyłaniem materiałów informacyjno – marketingowych. Użytkownik dane te przekazuje GEZE Polska dobrowolnie oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
 2. GEZE Polska wykorzystuje informacje o Użytkownikach w celu przesyłania materiałów informacyjno – marketingowych oraz monitorowania naruszeń prawa lub Regulaminu.
 3. GEZE Polska nie prowadzi sprzedaży list użytkowników Strony.
 4. Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez GEZE Polska usługi korzystania ze Strony, przez udostępnienie GEZE Polska identyfikującego go adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez GEZE Polska, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

VI. Postanowienie końcowe.

Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne. GEZE Polska zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. O wszelkich  zmianach  Regulaminu GEZE Polska będzie niezwłocznie informować, czyniąc o tym stosowną wzmiankę na Stronie.

Postal address
GEZE GmbH
P.O. Box 1363
D-71226 Leonberg

House address
Reinhold-Vöster-str.  21-29
D-71229 Leonberg

Management:
Brigitte Vöster-Alber (chairwoman)
Andrea Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Gerald Haas
Tomislav Jagar

Chairman of the supervisor board:
Professor Dr. Dr. Ulli Arnold

Registry office Stuttgart HRB 250329
VAT Reg. No. DE 184430446

Telephone:  +49/7152/203-0
Fax:             +49/7152/203-310
e-mail:         marketing-services.de@geze.com

Internet:      www.geze.com

Wszystkie wykorzystywane grafiki / zdjęcia muszą być opatrzone znakiem ©GEZE GmbH oraz nazwiskiem fotografa (przykład: autor zdjęcia XY dla GEZE GmbH).

 
top